White Windows to Anthracite Grey

4 White Windows resprayed on site to Anthracite Grey.
"
Garage Doors Colour Coating